مسئولین

– عبدالله اخلاقی:
رئیس هیئت مدیره ( با بیش از 23 سال سابقه مدیریتی ، اجرایی و آموزشی)
ایمیل:
akhlaghi@iranzomar.com

2- زینب نوفلاح:
مدیر عامل ( با بیش از10 سال سابقه مدیریتی و آموزشی )
ایمیل:
nofalah@iranzomar.com

3- احمد نوفلاح:
مدیر مسئول ( با بیش از 28 سال سابقه مدیریتی ، اجرایی و آموزشی)