کلاسهای خصوصی

موسسه شایستگان زمر در راستای تحقق خواسته های زبان آموزان و تسریع در مدت زمان آموزش دوره های خصوصی را بر اساس نیاز و درخواست زبان آموزان برگزار می کند.

متقاضیان کلاسهای خصوصی

✓ داشتن مشاغل خاص و ضیق وقت
✓ نداشتن زمان کافی برای حضور در کلاسهای عمومی
✓ هماهنگ نشدن ساعت حضور زبان آموز با کلاس های موسسه
✓ دوره های تخصصی که بصورت عمومی برگزار نمی گردد.
✓ زبان های خاص و کم کاربرد
✓ داشتن فرزند کوچک

کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی بر اساس درخواست زبان آموز با شرایط توافقی در داخل موسسه، محل کار یا منزل برگزار می گردد.
برای تمامی دوره های آموزشی خصوصی آزمونهای مربوطه به طور کامل برگزار می گردد و در اتمام دوره های آموزشی مدرک معتبر و رسمی ارائه می گردد.
موسسه شایستگان زمر آمادگی همکاری با متقاضیان با شرایط خاص می باشد و شرایط یادگیری را برای شما به بهترین نحو تسهیل می نماید.