زبان و فرهنگ اسپانیایی

زبان و فرهنگ اسپانیایی

زبان درکشور اسپانیا

زبان رسمی اسپانیا،اسپانیایی می باشد.حداقل 90 درصد از اسپانیایی ها کاسپولی به عنوان زبان اول یا دوم صحبت میکنند.حدود 17 درصد از جمعیت کاتالان صحبت میکنند،7درصد کالیسیان و 2 درصد زبان باسک صحبت میکنند.

فرهنگ و جامعه ی اسپانیایی

اسپانیا عمدتا یک کشور با دین کاتولیک است با نزدیک 94 درصد جمعیت وابسته به دین می باشد.

در طول تاریخ اسپانیا گروه های مختلف مذهبی در طول دورانهای طولانی وجود داشتند که شامل مسلمانان،یهودیان، و مسیحیان بوده اند.

برخی از سنت ها بیشتر اتفاقات فرهنگی بوده اند تا مذهبی.

تاریخ مذهبی در هر شهر کوچکی ظاهر میشود،جایی که ساختمانهای بلند معمولا کلیساها هستند و در شهرهای بزرگ کلیساهای بزرگ اکثرا موزه ها هستند.

بیشتر تعطیلات در اسپانیا اثاثا تعطیلات مذهبی هستند

اولین روز از ماه ژانویه روز عید

به طور سنتی، خانواده اساس ساختار اجتماعی می باشد که شامل خانوادگی هسته ای است که هردو حمایت مالی و اجتماعی را فراهم میکند.

ساختار و سایز خانواده های اسپانیایی سنتی در طول زمان تغییر کرده است،مردم عمر طولانی تر با فرزندان کمتر دارند.