برنامه پایان ترم Navigate Elementary p2 به شرح زیر است :