زمان حال ساده یا present simple در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارد، بنابراین درک‌ درست آن بسیار با اهمیت است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
زمان حال ساده با فعل Be
فعل be (am,is,are) در زمان حال ساده با فعلهای دیگر فرق دارد. بیایید ابتدا به be نگاهی بیندازیم:
در اینجا شکل مثبت آن آورده شده است (مثبت به این معنا یک جمله معمولی است و منفی یا سوالی نیست.)
مثبت شکل مخفف مثبت
I am I‘m
you are you‘re
he is he‘s
she is she‘s
it is it‘s
we are we‘re
they are they‘re
 
مثال:
 • I’m Scottish.  من اسکاتلندی هستم
 • They’re always late.  آنها همیشه دیرشان می‌شود
در ادامه هم شکل منفی آن را خواهید دید که بسیار ساده است و تنها به آن یک not اضافه می‌شود.
شکل مخفف منفی منفی
I‘m not I am not
you aren’t you are not
he isn’t he is not
she isn’t she is not
it isn’t it is not
we aren’t we are not
they aren’t they are not
 
مثال:
 • I’m not cold. من سردم نیست
 • He isn’t from Spain. او اهل اسپانیا نیست
 • We aren’t at home. ما در خانه نیستیم
و در آخر به بررسی شکل سوالی زمان حال ساده با فعل be می‌پردازیم.
ابتدا شکل سوالی بله/ خیر را با هم ببینیم:
am I?    are you?    is he ?    is she?    is it?    are we?    are they?
 
مثال:
 • Am I next in the queue? آیا من در صف نفر بعدی هستم؟
 • Is he at the library at the moment? آیا او الآن در کتابخانه است؟
اگر می‌خواهید با کلماتی که wh دارند سوال بسازید، فقط لازم است آن کلمه را جلوی سوال قرار دهید:
where am I ?
what are you ?
why is he ?
who is she ?
when are we ?
how are they ?
 
مثال:
 • Where are you from? شما اهل کجا هستید؟
 • Why are they still at work? چرا آنها هنوز سر کار هستند؟
زمان حال ساده با سایر فعلها
حال ساده با تمام افعال دیگر هم به همین روش ساخته می‌شود.
شکل مثبت بسیار ساده است. فعل در این زمان، اگر فاعل he، she یا it باشد، فقط یک s اضافی دارد. حالا فعل play‌ را به عنوان مثال در نظر بگیرید:
حالت مثبت play
I play    you play    he plays    she plays    it plays    we play    they play
 
مثال:
 • I play tennis every week. من هر هفته تنیس بازی می‌کنم
 • They usually go to the cinema on Fridays. آنها معمولا جمعه‌ها به سینما می‌روند
 • “s” را فراموش نکنید! اشتباهی که حتی زبان‌آموزان پیشرفته هم مرتکب می‌شوند!
 • برای تعدادی از افعال، قبل از s یک تغییر املایی صورت می‌گیرد. مثلا Study که می‌شود studies.
 • چند فعل هم هستند که در زمان حال ساده بی‌قاعده هستند:
۱- have می‌شود has     ۲- do می‌شود does    ۳- go می‌شود goes
برای ساختن شکل منفی، باید از (do not‌ don’t) یا (does not doesn’t) استفاده کنید.
شکل منفی play
I do not play I don’t play
 
مثال:
 • Julie doesn’t like sport. جولی به ورزش علاقه ندارد
 • We don’t live in London. ما در لندن زندگی نمی‌کنیم
اما در مورد شکل سوالی زمان حال ساده چطور؟
ما از do یا does قبل از فاعل استفاده می‌کنیم تا سوال بله/ خیر بسازیم:
do I play?    do you play?    does he play?    does she play?    does it play?    do we play?    do they play ?
 
مثال:
 • Do you work in an office? آیا تو در اداره کار می‌کنی؟
 • Does John play cricket every weekend? آیا جان هر آخر هفته کریکت بازی می‌کند؟
درست مثل be اگر بخواهید با کلماتی که wh دارند، سوال بسازید، فقط لازم است کلمه پرسشی را جلوی آن قرار دهید:
where do I play ?
what do you play ?
why does he play ?
who does she play ?
when do we play ?
how do they play ?
 
مثال:
 • What does she like to eat? او دوست دارد چه بخورد؟
 • Why do they work so hard? چرا آنها انقدر زیاد کار می‌کنند؟